BELGELER
GENELGELER
2015 Merkezi Yönetim Bütçe Uyg Genelgesi (Sıra No:1)
KSÜ Rektörlük Genelgesi (2007/1)
KSÜ İç Genelge (2011/1)
TEBLİĞLER
2015 Merkezi Yönetim Bütçe Uyg Tebliği (Sıra No:1)
2014 Merkezi Yönetim Bütçe Uyg Tebliği (Sıra No:2)
2015 Merkezi Yönetim Bütçe Uyg Tebliği (Sıra No:4)
2014 Merkezi Yönetim Bütçe Uyg Tebliği (Sıra No:5)
Parasal Sınırlar ve Oranlar Genel Tebliğ (Sıra No:42)
Kamu İhale Tebliği (2015/1) (Eşik Değerler)
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği (07.05.2012)
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)
GENEL MEVZUAT
KSÜ 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2015-2017 Orta Vadeli Program
2015-2017 Orta Vadeli Mali Plan
2015-2017 Bütçe Hazırlama Rehberi
KSÜ Stratejik Plan (2013-2017)
KSÜ 2015 Yılı Performans Programı
2015 Yılı (Yatırım) Prog.Uyg. Koord.ve İzl.Dair (Bakanlar Kurulu) Kararı
Yükseköğretim Kur.Büt.BAP İçin Tefrik Edilen Öd.Özel Hes.Aktarılarak Kullanımı
KSÜ Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
Performans Programı Hazırlama Rehberi
Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi
Yük.Öğrt.Tezsiz Yük.Lisans Programları Uyg.Esas ve Usulleri
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
KSÜ Stratejik Plan (2013-2017)
2014-2015 Eğt.Öğrt.Cari Hizm.Maliyetine Öğrenci Katkı Payları
Öğr.Katkı Paylarının Dev. Karşıl. İliş.Uyg.Usul ve Esaslar
Yük.Öğrt.Kur.Büt.Öd.Bir.Dağ.Öd.Gön.Bel.Kul.İliş.Us.Esas
2014-2016 Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber
KSÜ Kamu İç Kontrol Eylem Planı
Genel Yönetim Detay Hesap Planı
Harcama Birimleri Kılavuzu
KİK Standartları, Uyg.Örneği, Standart Formlar ve Kontrol Formları
KANUNLAR
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (E Cetveli)
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K Cetveli)
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (H Cetveli)
6111 Sayılı (Torba) Kanun
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
YÖK Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Sayıştay Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Yükseköğretim Personel Kanunu (2914)
Kamu Gör.Mali Haklarının Düz.666 Sayılı K.H.K
YÖNETMELİK
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hak.Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Talep.Hazırlama ve Hazine Müst.Bil.Yön.
Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hak. Yönetmelik
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esas.Hak.Yön.
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hak.Yön.
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hak.Yön.
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hak. Yönetmelik
YÖNERGE
KSÜ 4734 KİK 22/d Mad.Mal ve Hiz.Alımları,Yapım İşi Uyg.Yönergesi