KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevleri;  

     1)    İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,

2)  İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,  

3)    Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

4)    İdare faaliyet raporunu hazırlamak,

5)    İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek

6)    İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri  incelemek,  

7)    Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,  

8)    Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

9) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

10) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

11) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevleri;

      1)    İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

2)    İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,  

3)    İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.


Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevleri;

   1)    Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,  

2)    Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

3)    İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak