Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3) Ön mali kontrol görevini yürütmek,

4) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

5)  Mali görev ve işlemlerle ilgili genelge, yönerge hazırlamak, usul, süreç, iş akışı, standart vb. belirlemek.

6) İç kontrol ve mali yönetime ilişkin eğitim programları hazırlanmak ve uygulamak.

7) Çalışmalarda etkililiği arttırmak, iş akış süreçlerini hızlandırıcı ve israfı önleyici tedbirler almak.

8) Mali kanunlarla, ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

9) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yapmak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı